0

Regulamin

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny jest pod adresem www.mojediety.pl i na odpowiednich podstronach oraz prowadzony jest przez Usługodawcę.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną, a także sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.
 3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
 • Usługodawca/Dietetyk – Anna Kamieńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MD Balance Anna Kamieńska zarejestrowana w 33-300 Nowy Sącz ul. Asnyka 12, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7342955645 REGON: 365967216
 • Platforma – platforma internetowa Usługodawcy prowadzona pod adresem internetowym www.mojediety.pl
 • Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, nabywająca usługę od Usługodawcy.
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną zawierający z Usługodawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający założenie zamówienia oraz utworzenie Konta.
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • Konto – konto Klienta lub Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu, umożliwiające dostęp do zakupionych produktów.
 • Produkt – produkty fizyczne i/lub elektroniczne zakupione lub dostępne w Sklepie. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 • Produkt elektroniczny – produkt zakupiony w Sklepie. Dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego na odległość.
 • Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Usługodawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie Sklepu.
 • Operator płatności – płatność za pośrednictwem płatności internetowych Przelewy24.pl umożliwia realizację płatności za pomocą szybkiego przelewu. Wybierając tę opcję płatności Klient zostaje automatycznie przekierowany do systemu Przelewy24.pl, gdzie może dokonywać płatności. Przelewy24.pl posiada Certyfikat Wiarygodności Biznesowej oraz opiera się na szyfrowaniu SSL, gwarantując wysoki poziom bezpieczeństwa zawieranych transakcji.
 • Dowód zapłaty – faktura wystawiona zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosowanymi przepisami prawa.
 • Płatność – wpłata na konto Usługodawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowej.
 • Newsletter – materiały przesyłane przez Usługodawcę drogą elektroniczną Klientom, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).
 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 • RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 • Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).

§ 2. Kontakt ze Sklepem

 1. Adres korespondencyjny Usługodawcy: 33-300 Nowy Sącz ul. Asnyka 12
 2. Adres e-mail Usługodawcy: www.mojediety.pl
 3. Numer telefonu Usługodawcy: +48 730-568-446
 4. Numer rachunku bankowego Usługodawcy: 04105017221000009119986819
 5. lient może porozumiewać się z Usługodawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. lient może porozumieć się telefonicznie z Usługodawcą od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00

§ 3. Wymogi techniczne

 1. W celu zapewnienia możliwości prawidłowego i niezakłóconego korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu i składania zamówień niezbędne są:
  a) Urządzenie z dostępem do Internetu o minimalnej prędkości 5 Mb/s,
  b) Połączenie z siecią Internet zapewniające transmisje danych,
  c) Odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies oraz JavaScript np. Safari, Google Chrome, Internet Explorer,
  d) Aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail służące do złożenia zamówienia i/lub założenia konta w Sklepie Internetowym.
 2. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:
  a) w przypadku korespondencji mailowej – aktywne konto poczty e-mail,
  b) w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg etc.
 3. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Usługodawcą, a Klientem. Usługodawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 4. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu Usługodawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną oraz sprzedaż produktów elektronicznych.
 2. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Klientem a Usługodawcą może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:
  a) w przypadku produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych,
  b) w przypadku konsultacji i opieki dietetycznej- umowa o świadczenie usług.
 3. Podstawowymi usługami świadczonymi drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Usługodawcę jest umożliwienie Klientowi zawarcia umowy z Usługodawcą drogą elektroniczną.
 4. Nabycie usługi przez Klienta wymaga wypełnienia formularza dostępnego na stronie internetowej, wyrażenia niezbędnych zgód oraz uiszczenia płatności.
 5. Usługodawca świadczy również na rzecz klienta usługę polegającą na rejestracji i utrzymywaniu Konta oraz zapewnieniu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania, jeżeli Klient zdecydował się takie konto założyć. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta w ramach ceny zapłaconej za dany Produkt lub Usługę.
 6. Każdy Klient może nieodpłatnie skorzystać z subskrypcji Newslettera po wyrażeniu odpowiedniej zgody. Usługa wysyłania Newslettera świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy.
 7. Nie ustanawia się minimalnego czasu trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy o świadczenie usług.
 8. Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w drodze porozumienia stron w każdym czasie.
 9. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektronicznych w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym z ważnych powodów.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości udostępnienia Klientowi za pośrednictwem Sklepu Produktów nieodpłatnych tj. ebook, webinar. Przy czym Korzystanie z Produktów nieodpłatnych może wymagać posiadania Konta przez Klienta, gdzie zostaną udostępnione materiały.

§ 5 Konsultacje dietetyczne i opieka dietetyczna

 1. Klient za pośrednictwem Sklepu internetowego ma możliwość wybrania wariantu konsultacji lub opieki dietetycznej stanowiących Usługę.
 2. Klient dokonuje zakupu poprzez złożenie zamówienia w Sklepie internetowym oraz dokonaniu płatności za całość usługi w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia.
 3. Na etapie składania zamówienia Klient ma możliwość zaproponowania odpowiadającego mu terminu konsultacji. W przypadku niepodania terminu zostaje on przypisany losowo. W celu potwierdzenia lub przełożenia terminu konsultacji Dietetyk kontaktuje się z Klientem telefonicznie lub przez podany przy składaniu zamówienia adres e-mail.
 4. Pacjent ma prawo odwołać wcześniej opłaconą wizytę, nie później jednak niż na 7 dni roboczych przed ustalonym terminem wizyty, z zachowaniem prawa do wyznaczenia nowego terminu bez dodatkowej opłaty.
 5. Klient może odstąpić od umowy o świadczenie usługi konsultacji lub opieki dietetycznej do czasu uzyskania/odbycia Konsultacji lub usługi po wcześniejszym poinformowaniu Usługodawcy o woli odstąpienia od umowy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Klient przyjmuje do wiadomości, iż po rozpoczęciu świadczenia jakim jest rezerwacja konsultacji w ustalonym i zaakceptowanym terminie wyraża zgodę na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem 14-dniowego terminu odstąpienia od umowy, a co za tym idzie oświadcza, iż wie, że zgoda taka powoduje utratę prawa odstąpienia umowy po wykonaniu Konsultacji dietetycznej wchodzącej również w pakiety opieki dietetycznej. W związku z tym nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 38 pkt.1) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.2014r, nr 827).
 6. Po złożeniu zamówienia na koncie Klienta zostaje udostępniony kwestionariusz medyczno-żywieniowy, który Klient wypełnia i odsyła do Dietetyka na minimum 2 dni przed planowaną konsultacją. Klientowi nieposiadającemu konta kwestionariusz ten zostaje przesyłany na podany adres e-mail.
 7. Dietetyk zastrzega sobie prawo do udostępniania ograniczonych czasem formularzy na Koncie Klienta.
 8. Klient wszelkie materiały, tj. zalecenia, plany żywieniowe, podsumowanie konsultacji oraz inne materiały związane z przebiegiem konsultacji i opieki dietetycznej otrzymuje na podany adres e-mail lub zostają mu one udostępnione na jego Koncie, o ile Klient takie konto posiada.
 9. Podczas pierwszej konsultacji opieki dietetycznej z Klientem zostają ustalone kolejne terminy konsultacji oraz częstotliwość raportów i kontaktu z Dietetykiem. Zostanie również przeprowadzony dokładny wywiad medyczno-żywieniowy.
 10. Dietetyk zastrzega sobie prawo do zlecenia dodatkowych badań w celu dokonania dokładnej analizy stanu zdrowia i przypadku, w sytuacji podejrzenia chorób w związku z dolegliwościami prezentowanymi przez Klienta. Może to się wiązać z dodatkowymi kosztami, których wysokość jest zależna od przypadku, i które Klient musi pokryć samodzielnie.
 11. Dietetyk zastrzega sobie prawo do zakończenia współpracy z Klientem lub skierowania do innego specjalisty w przypadku podejrzenia chorób, które wymagają złożonej terapii lub w sytuacji, gdy Klient nie wykonał stosownych badań, których brak nie pozwala na prowadzenie bezpiecznej dla Klienta opieki dietetycznej.
 12. Klient jest świadomy, że usługi świadczone przez Dietetyka nie dają gwarancji uzyskania założonych i oczekiwanych przez Klienta skutków lub mogą być one odsunięte w czasie.
 13. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie skutki wynikające z nieodpowiedniego stosowania planu żywieniowego i suplementacji przygotowanej przez Dietetyka.
 14. Klient jest świadomy, że niestosowanie się lub wybiórcze stosowanie się do ustalonych zaleceń może przynieść negatywny skutek pod kątem stanu zdrowia, a nawet życia Klienta.
 15. Klient jest także świadomy, że zatajanie informacji bądź podawanie nieprawdziwych informacji na temat swojego stanu zdrowia, stylu życia, przyjmowanych leków czy suplementów może negatywnie wpłynąć na stan jego zdrowia, a nawet stanowić zagrożenie życia. Dietetyk nie ponosi za to odpowiedzialności.
 16. Ryzyko wystąpienia efektów bocznych jest znikome, a Dietetyk przykłada wszelkich starań, aby to ryzyko jeszcze bardziej ograniczyć. Jednak Dietetyk nie jest w stanie przewidzieć wszystkich możliwych przeciwwskazań przy stosowaniu danej suplementacji i sposobu żywienia, dlatego Dietetyk nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki ich stosowania.
 17. Wszystkie informacje, które Dietetyk uzyskuje w trakcie świadczenia Usług dla Klienta objęte są tajemnica bezterminową i nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że Klient wyrazi taką wolę.
 18. Warunkiem przystąpienia do współpracy z Dietetykiem jest zaakceptowanie Regulaminu.

§ 6 Warunki nabywania usług, składanie i realizacja zamówień

 1. W celu złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy drogą elektroniczną z Usługodawcą Klient dokonuje wyboru Produktu/Usługi z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Aby dokonać zakupu Klient powinien dodać Produkt/Usługę do Koszyka używając przycisku „Dodaj do koszyka”. Następnie Klient powinien przejść do zawartości koszyka poprzez przycisk „Zobacz koszyk”, gdzie może dokonywać zmian Produktów oraz ich ilości i kolejno wybierać przycisk „Przejdź do płatności”. Klient zostanie przekierowany na odpowiednią podstronę w celu wypełnienia Formularza Zamówienia. Aby dokonać finalizacji zamówienia powinien postępować według wyświetlających się dalej wskazówek.
 2. Klient ma możliwość skorzystania z kodu rabatowego, jeżeli taki posiada w polu o nazwie „KOD RABATOWY”, a następnie kliknięciu w pole „Wykorzystaj kod”. Po zatwierdzeniu kodu cena w Koszyku ulegnie modyfikacji. W przypadku braku działania aktywnego kodu rabatowego Klient ma prawo do skontaktowania się w Usługodawcą na podane w paragrafie drugim dane kontaktowe w celu rozwiązania problemu.
 3. Na etapie wypełniania Formularza Zamówienia Klient będzie miał możliwość podania dodatkowych informacji, jak preferowany termin wykonania Usługi przez Usługodawcę. W innym przypadku data realizacji Usługi zostanie przypisana losowo.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany daty realizacji Usługi i/lub dostarczenia produktu w przypadku zaistniałych okoliczności uniemożliwiających dostarczenie Produktu lub realizację Usługi w proponowanym terminie. Średni czas oczekiwania na realizację usługi indywidualnej wynosi 14 dni.
 5. Do skorzystania z Usługi lub Produktu elektronicznego przez Klienta niezbędne jest dokonanie płatności.
 6. W procesie składania Zamówienia Klient zobowiązany jest do dokonania wyboru formy płatności za zamówione Produkty z obecnie dostępnych w Sklepie.
 7. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Usługodawcy zapłaty.
 8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Usługodawcą Umowy Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
 9. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej w Sklepie, a następnie dokonuje wpłaty.
 10. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 11. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 12. Klient powinien dokonać płatności w dniu złożenia Zamówienia lub maksymalnie do 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. W przypadku braku płatności w powyższym terminie Usługodawca skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia zaistniałego opóźnienia.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych niezbędnych do realizacji Zamówienia) lub niedokonania płatności za Zamówienie.
 14. Do realizacji Zamówienia i świadczenia usług drogą elektroniczną niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenia zgód podczas wypełniania Formularza Zamówienia.

§ 7 Ceny produktów i formy płatności

 1. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne (w tym podatek VAT).
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów i Usług prezentowanych w Sklepie internetowych, wprowadzania nowych Produktów lub Usług, ich wycofywania, dodawania różnych pakietów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów jak również czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu lub Usługi.
 3. Czas trwania promocji może być ograniczony. Wówczas informacja o kończonej się promocji zostanie zaznaczona przy danych Produkcie lub Usłudze. Rabaty i promocje nie sumują się, chyba że inaczej zostanie to zaznaczone w oferowanej przez Usługodawcę promocji.
 4. W celu dokonania płatności Klient może wybrać następujące formy płatności:
  a) Płatność za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24.pl umożliwiających korzystania z szybkich płatności, BLIK,
  b) Przelewem bankowym bezpośrednio na konto Usługodawcy. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą na dane kontaktowe podane w Regulaminie.
 5. Klient dokonuje płatności za zamówione produkty poprzez dokonanie wpłaty na konto bankowe Usługodawcy: MD Balalnce Anna Kamieńska ING Bank Śląski S.A.: 04105017221000009119986819
 6. W przypadku płatności elektronicznych Produkt cyfrowy zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowych Usługodawcy. W przypadku Usługi wymagającej ustalenia terminu realizacji po dokonaniu wpłaty za pomocą płatności elektronicznych Usługodawca jak najszybciej skontaktuje się z Klientem celem ustalenia terminu.
 7. Klient jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej umowy sprzedaży. Termin ten wynosi 7 dni od zakupu Produktu na stronie internetowej Usługodawcy.
 8. W wypadku nieuiszczenia przez Klienta płatności w terminie, czyli niewywiązania się z umowy, Usługodawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta za pomocą poczty e-mail. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Usługodawca odstąpi od umowy. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Usługodawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 9. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy) w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta automatycznie, na co Klient niniejszym wyraża zgodę. Faktura stanowi dowód zapłaty.

§ 8 Dostawy Produktów

 1. Wysyłka produktów elektronicznych, takich jak ebooki, gotowe jadłospisy, formularze, kursy nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności za poszczególne zamówienie, chyba że inaczej zaznaczono przy danym produkcie. Dostęp do Produktów elektronicznych może być ograniczony czasowo lub dożywotni w zależności od produktu, o czym Klient zostanie poinformowany.
 2. Informacje o zmianie statusu zamówienia zostaną wysłane na wskazany w Formularzu Zamówienia adres e-mail.
 3. W przypadku produktów personalizowanych, tworzonych indywidualnie na Zamówienie klienta (np. personalizowany jadłospis, zalecenia) termin realizacji Zamówienia wynosi około 7 dni od daty zaksięgowania płatności na koncie Usługodawcy, od daty wysłania niezbędnych do realizacji Zamówienia danych poprzez wypełnienie otrzymanego drogą e-mail lub dostępnego na Koncie Klienta formularza, od daty konsultacji. Przy czym brany pod uwagę jest termin ostatniego spełnionego warunku.
 4. W przypadku produktów personalizowanych i usługi w postaci konsultacji lub opieki dietetycznej data realizacji usługi zostaje ustalona indywidualnie i może być dłuższa niż 14 dni w zależności m.in. od indywidualnego dostosowania usługi do stanu zdrowia pacjenta.

§ 9 Reklamacje i zwroty

 1. Usługodawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta (rękojmia), a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta i art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.
 2. Usługodawca ma obowiązek należnego świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia wadliwości usługi lub dostarczonego produktu przez Usługodawcę Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne.
 3. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  a) Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  b) Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  c) Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  d) Żądać usunięcia wady.
 4. Reklamacje mogą być składane:
  a) drogą mailową na adres: biuro@mojediety.pl
  b) drogą pocztową na adres korespondencyjny Usługodawcy podany w §2 Regulaminu.
 5. Klient w reklamacji powinien wskazać:
  a) swoje imię i nazwisko
  b) dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. datę złożenia zamówienia lub jego numer)
  c) przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę
  d) dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.
 6. Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.
 7. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez niego adres w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 8. W przypadku, gdy reklamację wnosi Konsument, termin udzielenia odpowiedzi na reklamację wynosi 30 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę.
 9. Zwrotowi nie podlega dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 10. Zwrotowi nie podlegają Produkty i Usługi personalizowane dla Klienta po dostarczeniu ich do Klienta. W przypadku pakietów, w skład których wchodzi więcej niż jedną usługa reklamacji nie podlega już zrealizowana usługa. Wówczas reklamacji podlegają jedynie usługi jeszcze niezrealizowane, a Klient traci preferencyjną cenę wynikającą z zakupu pakietu oraz ponosi koszt zrealizowanej usługi w cenie regularnej.
 11. Usługodawca nie odpowiada za reklamacje dostarczenia nieprawidłowego produktu dla Klienta, w przypadku, gdy wadliwość produktu wynika z niekompletnych lub nieprawidłowych danych i informacji przekazanych Usługodawcy przez Klienta i uniemożliwia prawidłowe wykonanie Usługi.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

12. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
a) Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się na stronie internetowej: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
b) Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoriacie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
c) Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów,
d) Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę znajdują się w polityce prywatności zamieszczonej w Sklepie.
 3. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem, a Administratorem. Do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia i założenia Konta) a następnie utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą umową.

§ 11 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Usługodawcę przez wskazane w §2 niniejszego Regulaminu dane kontaktowe o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Klient może skorzystać z wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie, jednak nie ma takiej konieczności.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca (Usługodawca) wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, zawartej w drodze aukcji publicznej;
  i) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  j) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 13 Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie utwory dostępne w Serwisie i innych stronach, o których mowa w § 1 ust. 1, a w szczególności zdjęcia, materiały graficzne oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Usługobiorcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz. 23 ze zm.). Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa. Ich bezprawne wykorzystanie może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 2. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu lub wyżej wymienionych elementów w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie lub ich przeznaczeniem i funkcjonalnościami, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu umowy/produktu. Klient w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. Oświadczenie Klienta o zapoznaniu się z Regulaminem stanowi oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji i realizacji usług on-line.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj. między innymi zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu lub funkcjonowanie Sklepu.
 4. Zmiany wprowadzone w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich publikacji na platformie internetowej na podstronie Regulamin.
 5. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dniu zawarcia Umowy.
 6. W sytuacji, gdy postanowienie zawarte w niniejszym Regulaminie okazałoby się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy Konsumenta, Usługodawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, takie jak: Kodeks cywilny, ustawa o prawach konsumenta, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
 8. Klient ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05-06-2023

Skontaktuj się ze mną wysyłając wiadomość na biuro@mojediety.pl

Regulamin Konta

§ 1. Definicje

 1. Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu, dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
 2. Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie.
 3. Sklep – sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.mojediety.pl prowadzony przez Sprzedawcę.
 4. Sprzedawca – MD Balance Anna Kamieńska z siedzibą pod adresem 33-300 Nowy Sącz ul. Asnyka 12 , NIP 7342955645, REGON 365967216.

§ 2. Kontakt ze Sprzedawcą

 1. Adres korespondencyjny: 33-300 Nowy Sącz ul. Asnyka 12
 2. Adres e-mail Usługodawcy: biuro@mojediety.pl
 3. Numer telefonu Usługodawcy: +48 730-568-446

§ 3 Wymogi techniczne

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  a) aktywne konto poczty e-mail,
  b) urządzenie z dostępem do Internetu,
  c) odpowiednio skonfigurowana przeglądarka obsługująca pliki cookies oraz JavaScript.

§ 4 Konto ogólne informacje

 1. Założenie Konta przez Kupującego jest całkowicie dobrowolne i zależne od jego woli.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, wygodne sprawdzanie statusu zamówienia, samodzielna edycja danych Kupującego oraz dostęp do udostępnionych formularzy i niektórych treści cyfrowych z poziomu Konta.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie lub zaznaczyć opcję założenia konta podczas składania zamówienia w Sklepie oraz zaakceptować regulamin.
 4. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane informacje związane z złożeniem konta.
 5. Klient loguje się do Konta poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. W każdej chwili może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania. Klient jest uprawniony poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 8. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Klienta osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont przez jednego Użytkownika.
 9. W celu usunięcia Konta, Klient może samodzielnie skasować istniejące Konto lub skontaktować się w tym celu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Usunięcie Konta Klienta może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z Produktów w Sklepie, również tych, które zamówił.
 10. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.
 11. W przypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Sklepu,  w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, kopiuje Produkty i Usługi Sprzedawcy lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Sprzedawcy, podaje Sprzedawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów.
 12. Wskutek usunięcia Konta przez Sprzedawcę Klient traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie.

§ 5 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę znajdują się w polityce prywatności zamieszczonej w Sklepie.

§ 6 Zastrzeżenia

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest na odległość w języku polskim.
 3. Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu w wyniku zaistnienia ważnych przyczyn:
  a) poprawy bezpieczeństwa świadczonej usługi,
  b) konieczności dostosowania Sklepu i Konta do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu, zmiana funkcjonalności konta wymagająca modyfikacji niniejszego regulaminu.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu Konta Kupujący zostanie poinformowany za o planowanej zmianie co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie na przypisany do konta adres e-mail.
 5. W sytuacji braku akceptacji zmian w Regulaminie przez Kupującego, Kupujący powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy: biuro@mojediety.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia konta z chwilą wejścia w życie planowanych zmian w regulaminie lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 6. W przypadku niewyrażenia sprzeciwu przez Kupującego dla planowanych zmian w Regulaminie do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że Kupujący akceptuje zmiany, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy konta w przyszłości.
 7. Ewentualne spory z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 8. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów praca.

§ 7 Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05-06-2023 r.

Umów się na

Konsultację dietetyczną

Podczas konsultacji poznam Cię bliżej, omówimy Twoje nawyki żywieniowe i potrzeby. Przygotuję i zaproponuję dietę w 100% dopasowaną do Ciebie.

Produkt został dodany do koszyka

Kupuj dalej Idź do koszyka